โครงสร้าง으니까

ไวยากรณ์으니까/니까

ไวยากรณ์ 으니까/니까 (เพราะ…/เพราะว่า…)

ไวยากรณ์ 으니까/니까 ใช้ในการแสดงความเป็นเหตุเป็นผลของสองประโยค โดยอาศัยความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้พูด หรือใช้ในการเชื่อมเหตุและผล
Home
Vocab
Blog