ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅂ (พีอึบ)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅂ (พีอึบ) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวพีอึบสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅂ (พีอึบ) แทนตัวอักษร พ ถ้าอยู่ตัวหน้าของคำและออกเสียงเป็น บ เมื่ออยู่เป็นตัวหลังของคำ กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅂ (พีอึบ)

바구니 (พา-กู-นี)

หมายถึง : ตะกร้า

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(ชีอด)

ซ (ช เมื่อเจอสระㅣ,ㅑ,ㅕ,ㅛ,ㅠ,ㅟ)

(อีอึง)

ออกเสียงตามสระ

(ชีอึจ)

ช,จ

(คี่อึก)

ค เสียงหนัก = ค่

(ที่อึด)

ท เสียงหนัก = ท่

(พี่อึบ)

พ เสียงหนัก = พ่

Home
Vocab
Blog