ไปรษณีย์ (우체국)

ไปรษณีย์ ภาษาเกาหลี 우체국 อ่านว่า อู-เช่-กุก

ตัวอย่างประโยค

우체국으로 보내다 อ่านว่า อู-เช่-กู-กือ-โร-โพ-เน-ดา

แปลว่า ส่งทางไปรษณีย์

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog