ในที่สุด (결국, 드리에, 마침내)

ในที่สุด ภาษาเกาหลี 결국, 드리에, 마침내

ตัวอย่าง : 결국 그 가 돌아 왔다 (คยอล-กุก คือ คา โท-รา วาด-ตะ) – ในที่สุดเขาก็กลับมา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog