แก่งแย่ง (쟁잘하다, 경쟁하다, 쟁취하다)

แก่งแย่ง ภาษาเกาหลี 쟁잘하다, 경쟁하다, 쟁취하다

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog