เช้า (아침, 오전)

เช้า ภาษาเกาหลี 아침, 오전 อ่านว่า อา-ชิ่ม,โอ-จอน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog