เชื่อม (접합하다, 연결하다, 접속하다, 잇다)

เชื่อม ภาษาเกาหลี 접합하다, 연결하다, 접속하다, 잇다

ตัวอย่าง : 이 다리는 태국과라오스를 연결한다 (อี ที-รี-นึน เท-กุก-กวา-รา-โอ-ซือ-รึล ยอน-กยอล-ฮัน-ดา) – สะพานนี้เชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog