เงินฝาก (저축금, 예금)

เงินฝาก ภาษาเกาหลี 저축금, 예금 ชอ-ชุ่ก-กึม,เย-กึม

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog