เครื่องไฟฟ้า (전자기기)

เครื่องไฟฟ้า ภาษาเกาหลี 전자기기 อ่านว่า ชอน-จา-กี-กี

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog