เกษตร (농업, 농사)

เกษตร ภาษาเกาหลี 농업, 농사

ตัวอย่าง : 종업에 종사하다 (โช-งอ-เบ ชง-ซา-ฮา-ดา) – ทำการเกษตร

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog