เกลียด (미워하다, 싫어하다, 증호하다)

เกลียด ภาษาเกาหลี 미워하다, 싫어하다, 증호하다

ตัวอย่าง : 보기 휴하다, 모양 사납다 (โพ-กี ฮยู-ฮา-ดา, โม-ยัง ซา-นับ-ตะ) – น่าเกลียด

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog