อ่าน (읽다, 독서하다)

อ่าน ภาษาเกาหลี 읽다, 독서하다 อ่านว่า อิก-ดา,ทก-ซอ-ฮา-ดา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog