สมเหตุสมผล (당연하다, 조리에 맞다, 잋에 맞다)

สมเหตุสมผล ภาษาเกาหลี 당연하다, 조리에 맞다, 잋에 맞다

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog