พก (주머니에 넣다, 휴대하다)

พก ภาษาเกาหลี 주머니에 넣다, 휴대하다

ตัวอย่าง : 돈 지갑들 주머니에 넣어 가다 (ทน ชิ-กับ-ตึล ชู-มอ-นี-เอ นอทา คา-ดา) – พกกระเป๋าเงินไปด้วย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog