บาง (얇다, 가늘다)

บาง ภาษาเกาหลี 얇다, 가늘다

ตัวอย่าง : 얇은 종이 (ยัล-บึน โช-งิ) – กระดาษบาง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog