ทางการ (공적, 공식적)

ทางการ ภาษาเกาหลี 공적, 공식적

ตัวอย่าง : 공식적으로 발표하다 (คง-ชิก-จอ-กือ-โร พัล-พโย-ฮา-ดา) – ประกาศอย่างเป็นอย่างการ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog