ซีด (창백하다, 핏기가 없다, 죄색하다, 색이 바래다)

ซีด ภาษาเกาหลี 창백하다, 핏기가 없다, 죄색하다, 색이 바래다

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog