ความชื้น (습도, 습기)

ความชื้น ภาษาเกาหลี 습도, 습기

ตัวอย่าง : 공기에 습도가 많다 (คง-กี-เอ ซึบ-โต-กา มัน-ทา) – ในอากาศมีความชื้นมาก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog