กฎ (규칙, 법률, 규율)

กฎ ภาษาเกาหลี 규칙, 법률, 규율

ตัวอย่าง : 규칙을 어기다 (คยู-ชิ-กึล ออก-ดา) – ฝ่าฝืนกฎระเบียบ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog