EPS-TOPIKคืออะไร

สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.5)

สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.5)

สรุปไวยากรณ์ที่มีในข้อสอบ EPS-TOPIK (EP.5) เช่น 은후에/ㄴ후에/후에หลังจาก 기 전에/전에ก่อน 지 마세요อย่า 으면/면ถ้า 습니다/습니까?คำลงท้าย(ผันกริยารูปัจจุบัน)
สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.4)

สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.4)

ไวยากรณ์ที่มีในข้อสอบ EPS-TOPIK (EP.4) ได้แก่ 에서...까지จาก...ถึง 지요?ใช่ไหม 고และ...แล้วก็ 을게요/ㄹ게요จะ(ฉันจะ...เอง) 는것การ 는데/은데,ㄴ데/인데คำเกริ่น,แต่
Home
Vocab
Blog