ไวยากรณ์ 으면 안 되다

ไวยากรณ์ 면 안 되다/으면 안 되다 (...ไม่ได้นะ/ไม่อนุญาต)

ไวยากรณ์ 면 안 되다/으면 안 되다 (…ไม่ได้นะ/ไม่อนุญาต)

ไวยากรณ์ 면 안 되다/으면 안 되다 (...ไม่ได้นะ/ไม่อนุญาต) เป็นรูปประโยคของการห้ามหรือปฏิเสธนั้น ๆ ไม่ได้ อาจจะพบในรูปของกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งจากผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็ก ๆ
Home
Vocab
Blog