ไวยากรณ์ ㄹ게요/을게요

ไวยากรณ์ㄹ게요 을게요(จะ...)

ไวยากรณ์ ㄹ게요/을게요 (จะ…)

ไวยากรณ์ ㄹ게요 ใช้กับคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด และตัวสะกด ㄹ (ถ้ามีตัวสะกด ㄹ อยู่แล้ว ให้เติม ㄹ게요 ได้เลย) ไวยากรณ์ 을게요 ใช้กับคำกริยาที่มีตัวสะกด
Home
Vocab
Blog