ไวยากรณ์아서/어서/해서

ไวยากรณ์ 아서/어서/해서

ไวยากรณ์ 아서/어서/해서(เพราะ…/…แล้วก็…)

ความหมายที่1 แล้ว,แล้วก็...,และ ใช้เชื่อมประโยค แสดงลำดับเหตุการณ์ เหตุการณ์แรกและเหตุการณ์หลังมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ ความหมายที่2 เพราะว่า... เป็นคำเชื่อมประโยค ใช้ในการแสดงผล
Home
Vocab
Blog