ไวยากรณ์면서/으면서

ไวยากรณ์ 면서으면서 (ในขณะที่...ก็...)

ไวยากรณ์ 면서/으면서 (ในขณะที่..ก็..)

ไวยากรณ์ 면서/으면서 ไวยากรณ์นี้แสดงถึงการที่คนเดียวทำสองการกระทำที่เกิดขึ้นพร้อมกัน หรือใกล้เคียงกันมาก ทั้งสองประโยคต้องเป็นประธานคนเดียวกัน
Home
Vocab
Blog