โครงสร้าง지 않다

ไวยากรณ์지 않다/안 (ไม่)

ไวยากรณ์ 지 않다/안 (ไม่)

지 않다 ใช้กับคำกริยาทุกคำ 안 ใช้กับคำกริยาทุกคำ ยกเว้น คำกริยา 이다 กริยาการกระทำที่ลงท้ายด้วย 하다 ให้วาง 안 ไว้หน้า 하다 เสมอ
Home
Vocab
Blog