โครงสร้าง을 수 있다/없다

ไวยากรณ์ 을ㄹ 수 있다. 을ㄹ 수 없다. (สามารถ.../ไม่สามารถ)

ไวยากรณ์ 을/ㄹ 수 있다 , 을/ㄹ 수 없다 (สามารถ…/ไม่สามารถ…)

ไวยากรณ์ 을/ㄹ 수있다 , 을/ㄹ 수 없다 (สามารถ.../ไม่สามารถ...) ไวยากรณ์นี้แสดงถึงการมีความสามารถทำบางอย่างได้ หรือความเป็นไปได้ ใช้ตามหลังคำกริยาการกระทำ
Home
Vocab
Blog