โครงสร้าง으면

ไวยากรณ์면 으면 (ถ้า...)

ไวยากรณ์ 면/으면 (ถ้า…)

ไวยากรณ์ 면/으면 (ถ้า...) ไวยากรณ์นี้แสดงให้เห็นถึงเงื่อนไข หรือข้อตกลง เมื่อนำมาใช้ในการเชื่อมสองประโยค เช่น 수업이 끝나면 전화홰 주세요.
Home
Vocab
Blog