โครงสร้างㄹ래요?

ไวยากรณ์ㄹ래요 을래요(ไหม?)

ไวยากรณ์ ㄹ래요?/을래요? (ไหม?)

ไวยากรณ์ ㄹ래요?/을래요? (ไหม?) ใช้เมื่อผู้พูดต้องการแสดงเจตนาจะทำบางสิ่งบางอย่าง หรือแสดงความตั้งใจของผู้พูดที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้ในภาษาพูด
Home
Vocab
Blog