โครงสร้างㄹ까요?/을까요?

ไวยากรณ์ㄹ까요 을까요(...ไหม?)

ไวยากรณ์ ㄹ까요?/을까요? (…ไหม?)

ใช้ในการถามเพื่อขอคำแนะนำ ขอความเห็น และการขออนุญาตจากผู้ฟัง และ ใช้ในการคาดเดา คาดคะเน หรือสงสัยเกี่ยวกับการกระทำ
Home
Vocab
Blog