สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK

สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.10)

สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.10)

สรุปไวยากรณ์ที่มีในข้อสอบ EPS-TOPIK (EP.10) เช่น 을 것ㄴ이다/ㄹ것이다จะ/คงจะ 은/ㄴ 적이 있다เคย 은/ㄴ적이없다ไม่เคย 지 않도록 조심하다ระวังไม่ให้
สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.9)

สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.9)

สรุปไวยากรณ์ที่มีในข้อสอบ EPS-TOPIK (EP.9) เช่น 는지 알다รู้ว่า 는지 모르다ไม่รู้ว่า 을것같다/ㄹ것같다ดูเหมือนว่าจะ/คงจะ 아/어/해 놓다...ไว้(ทำบางอย่างทิ้งไว้)
สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.8)

สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.8)

สรุปไวยากรณ์ที่มีในข้อสอบ EPS-TOPIK (EP.8) ได้แก่ 음시다/ㅂ시다กันเถอะ 는 동안ช่วงที่/ระหว่างที่ 는 편이다ค่อนข้าง 은 편이다/ㄴ편이다ค่อนข้าง 다고 하다พูดว่า/บอกว่า
สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.7)

สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.7)

ไวยากรณ์ที่มีในข้อสอบ EPS-TOPIK (EP.7) ได้แก่ 는 것 같다ดูเหมือนว่า 잖아요...ไง/นี่คะ/นี่ครับ/นี่นา 게อย่าง 아/어/해 보이다ดู 은 것 같다/ㄴ것 같다ดูเหมือนว่า
สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.6)

สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.6)

ไวยากรณ์ที่มีในข้อสอบ EPS-TOPIK (EP.5) ได้แก่ 으려고/려고ตั้งใจจะ 으면 되다/면 되다ได้,อนุญาต 으로/로ที่(คำชี้สถานที่) 으십시오/십시오กรุณา 을 수 있다/ㄹ수 있다สามารถ
สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.5)

สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.5)

สรุปไวยากรณ์ที่มีในข้อสอบ EPS-TOPIK (EP.5) เช่น 은후에/ㄴ후에/후에หลังจาก 기 전에/전에ก่อน 지 마세요อย่า 으면/면ถ้า 습니다/습니까?คำลงท้าย(ผันกริยารูปัจจุบัน)
Home
Vocab
Blog