แนวข้อสอบ EPS-TOPIK 2023 (EP.4)

อันยองงง… สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่อยากจะไปทำงานที่ประเทศเกาหลี แต่ยังไม่รู้จะเริ่มเรียนเริ่มศึกษายังไง เพื่อน ๆ สามารถเข้ามาเรียนที่เว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อนะคะ เรียนฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ช่วงนี้ก็ใกล้จะสอบ EPS-TOPIK แล้ว วันนี้เรามีแนวข้อสอบ EPS-TOPIK พร้อมเฉลย ที่เรารวบรวมเป็น EP. มาให้เพื่อน ๆ ได้ฝึกทดสอบทำกันด้วย ก่อนหน้านี้เราได้ทำข้อสอบ EP.3 กันไปแล้ว วันนี้เรามาฝึกทำ EP.4 กันต่อ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยยย!!

แนวข้อสอบ EPS-TOPIK

[1-6] 그림을 보고 맛는 어휘를 고르십시오. (ดูและเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับภาพ)

ข้อที่ 1

A. 은행

B. 우체국

C. 식당

D. 병원

ข้อที่ 2

A. 의자

B. 옷장

B. 책꽂이

D. 책상

ข้อที่ 3

A. 책

B. 연필

C. 가위

D. 종이

ข้อที่ 4

A. 파

B. 양파

C. 마늘

D. 감자

ข้อที่ 5

A. 연고

B. 반창고

C. 약

D. 구급함

ข้อที่ 6

A. 당근

B. 토마토

C. 마늘

D. 감자

[7-10] 빈칸에 들아갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. (กรุณาเลือกสิ่งที่ถูกต้องที่สุดลงไปในช่องว่าง)

ข้อที่ 7 여기는 교통_____가많이 나는 곳입니다. 조심해서 운전하십시오.
A. 신호
B. 지도
C. 사고
D. 주차

ข้อที่ 8
가 : 이 약은 언제 먹는 거예요?
나 : 하루세_____드세요. 아침, 점심, 서녁 식사 후에 드시면 됩니다.
A. 대
B. 잠
C. 명
D. 번

ข้อที่ 9
가 : 세탁기가 고장 났어요._____을/를 어떻게 하지요?
나 : 오늘은 손으로 빨고 내일 수리 센터에 전화해요.
A. 목욕
B. 요리
C. 빨래
D. 운전

ข้อที่ 10
가 : 손을 씻고 싶은데요._____있으면 좀 주시겠어요?
나 : 네, 여기 있어요.
A. 장갑
B. 비누
C. 거울
D. 치약

[11-15] 다음 질물에 답하십시오. (ตอบคำถามต่อไปนี้)

ข้อที่ 11 다음 단어의 반대말은 무엇입니까?

출근하다

A. 복잡하다
B. 퇴근하다
C. 조용하다
D. 수리하다

ข้อที่ 12 다음 단어의 비슷한 말은 것은 무엇입니까?

사료

A. 먹이
B. 비료
C. 씨앗
D. 도구

ข้อที่ 13 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오.

한국에 온지 얼마 안 돼서 혼자 은행에 가는 것이 걱정됩나다. 그래서 한국말을 잘하는 친구에게
은행에 같이 가 달라고 했습나다.

A. 거절
B. 여행
C. 부탁
D. 운동

ข้อที่ 14 다음 약 봉투에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까?

A. 식사하기 전에 약을 먹습니다.
B. 물약은 하루에 두 번 먹습니다.
C. 약을 먹는 사람은 남자입니다.
D. 사일 동안 약을 먹습니다.

ข้อที่ 15 다음 그래프에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까?

A. 서비스업이 농축보다 수가 많습니다.
B. 건설업과 어업 수가 같습니다.
C. 제조업 수가 제일 적습니다.
D. 농축 수가 두 번째로 많습니다.

เฉลยแนวข้อสอบ

1. C. 식당

2. B. 책꽂이

3. B. 연필

4. B. 양파

5. C. 약

6. B. 토마토

7. C. 사고

8. D. 번

9. C. 빨래

10. B. 비누

11. B. 퇴근하다

12. A. 먹이

13. C. 부탁

14. A. 식사하기 전에 약을 먹습니다.

15. D. 농축 수가 두 번째로 많습니다.

ฮั่นแน่…เพื่อน ๆ ทำได้กี่คะแนนกันบ้างคะ ใกล้จะสอบแล้วหมั่นอ่านหนังสือ ทำแบบทดสอบ เตรียมตัวสอบกันดี ๆ นะ สู้ ๆ นะคะทุกคน หากอยากเรียนภาษาเกาหลีเพิ่มเติม ก็สามารถเข้ามาเรียนที่เว็บไซต์ของเราได้ตลอดนะคะ

Home
Vocab
Blog