แนวข้อสอบ EPS-TOPIK 2023 (EP.3)

อันยองงง… สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่อยากจะไปทำงานที่ประเทศเกาหลี แต่ยังไม่รู้จะเริ่มเรียนเริ่มศึกษายังไง เพื่อน ๆ สามารถเข้ามาเรียนที่เว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อนะคะ เรียนฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ช่วงนี้ก็ใกล้จะสอบ EPS-TOPIK แล้ว วันนี้เรามีแนวข้อสอบ EPS-TOPIK พร้อมเฉลย ที่เรารวบรวมเป็น EP. มาให้เพื่อน ๆ ได้ฝึกทดสอบทำกันด้วย สำหรับวันนี้เรามาฝึกทำ EP.3 กันต่อ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยยย!!

แนวข้อสอบการอ่าน

[1-6] 그림을 보고 맛는 어휘를 고르십시오. (ดูและเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับภาพ)

ข้อที่ 1

A. 우유

B. 주스

C. 커피

D. 물

ข้อที่ 2

A. 칼

B. 접시

C. 숟가락

D. 젓가락

ข้อที่ 3

A. 장갑

B. 종이

C. 신발

D. 지갑

ข้อที่ 4

A. 책

B. 공

C. 의자

D. 옷장

ข้อที่ 5

A. 저울

B. 병원

C. 서점

D. 책상

ข้อที่ 6

A. 연고

B. 반창고

C. 구급함

D. 약

[7-8] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오. (อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม)

ข้อที่ 7 이 안내문의 내용과 다른 것을 고르십시오.
A. 수업료를 안 내도 됩니다.
B. 3 월에 신청할 수 있습니다.
C. 센터에 가서 신청해야 합니다.
D. 4 개월 동안 한국어를 배웁니다.

ข้อที่ 8 한국어 중급 수업은 언제 있습니까?
A. 토요일 오후 1 시 ~ 3 시
B. 토요일 오후 3 시 ~ 5 시
C. 일요일 오후 1 시 ~ 3 시
D. 일요일 오후 3 시 ~ 5 시

[9-11] 빈칸에 들아갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. (กรุณาเลือกสิ่งที่ถูกต้องที่สุดลงไปในช่องว่าง)

ข้อที่ 9 오늘은 금요일입니다._____은/는 일요일입니다.
A. 그제
B. 어제
C. 내일
D. 모레

ข้อที่ 10 한국 사람은 밥하고 김지, 고기, 생선, 나물 같은_____을 먹습니다.
A. 그릇
B. 과일
C. 반찬
D. 후식

ข้อที่ 11
가 : 더 드세요.
나 : 많이 먹었어요._____이/가 불러서 더 먹을 수 없어요.
A. 배
B. 발
C. 눈
D. 입

[12-15] 다음 질물에 답하십시오. (ตอบคำถามต่อไปนี้)

ข้อที่ 12 다음 단어의 반대말은 무엇입니까?

서다

A. 싸다
B. 않다
C. 얇다
D. 많다

ข้อที่ 13 다음 단어와 관계있는 것은 무엇입니까?

봄 , 눈 , 춥다 , 비가 오다

A. 날씨와 계절
B. 색깔
C. 기족
D. 몸

ข้อที่ 14 두 사람은 오늘 같이 무엇을 합니까?

가 : 우리 오늘 뭐 할까요? 같이 영화 불까요?
나 : 산책 어때요? 공원에서 같이 산책하고 싶어요.
가 : 그래요? 좋아요. 그럼 산책해요.

A. 책을 봅니다.
B. 영화를 봅니다.
C. 게임을 합니다.
D. 산책을 합니다.

ข้อที่ 15 다음 그래프에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇입니까?

A. 하루에 근로자는 8-10 시간 을하는 경우는 가장 적다.
B. 8 시간 이하 있는 경우는 8% 이였다.
C. 12 시간 이상 있는 경우는 8 시간 이하 비율이 더 적다.
D. 40.9% 로 일하는 근로자는 21.5% 로 보다 많다.

เฉลยแนวข้อสอบ

1. C. 커피

2. B. 접시

3. D. 지갑

4. A. 책

5. B. 병원

6. C. 구급함

7. B. 3 월에 신청할 수 있습니다.

8. C. 일요일 오후 1 시 ~ 3 시

9. D. 모레

10. C. 반찬

11. A. 배

12. B. 않다

13. A. 날씨와 계절

14. D. 산책을 합니다.

15. A. 하루에 근로자는 8-10 시간 을하는 경우는 가장 적다.

ฮั่นแน่…เพื่อน ๆ ทำได้กี่คะแนนกันบ้างคะ ใกล้จะสอบแล้วหมั่นอ่านหนังสือ ทำแบบทดสอบ เตรียมตัวสอบกันดี ๆ นะ สู้ ๆ นะคะทุกคน แล้วเจอกัน EP. ต่อไปจ้าาาาา

Home
Vocab
Blog