แนวข้อสอบ EPS-TOPIK 2023 (EP.2)

อันยองงง… สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่อยากจะไปทำงานที่ประเทศเกาหลี แต่ยังไม่รู้จะเริ่มเรียนเริ่มศึกษายังไง เพื่อน ๆ สามารถเข้ามาเรียนที่เว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อนะคะ เรียนฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ช่วงนี้ก็ใกล้จะสอบ EPS-TOPIK แล้ว วันนี้เรามีแนวข้อสอบ EPS-TOPIK พร้อมเฉลย ที่เรารวบรวมเป็น EP. มาให้เพื่อน ๆ ได้ฝึกทดสอบทำกันด้วย ก่อนหน้านี้เราได้ทำข้อสอบ EP.1 กันไปแล้ว วันนี้เรามาฝึกทำ EP.2 กันต่อ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยยย!!

แนวข้อสอบ EPS-TOPIK

[1-6] 그림을 보고 맛는 어휘를 고르십시오. (ดูและเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับภาพ)

ข้อที่ 1

A. 떡볶이

B. 우유

C. 라면

D. 빵

ข้อที่ 2

A. 망고

B. 포도

C. 딸기

D. 수박

ข้อที่ 3

A. 차

B. 옷걸이

C. 열쇠

D. 밥솥

ข้อที่ 4

A. 자

B. 지우개

C. 종이

D. 치약

ข้อที่ 5

A. 학교

B. 과일

C. 한국

D. 기숙사

ข้อที่ 6

A. 텔레비전

B. 시계

C. 라디오

D. 달력

[7-9] 빈칸에 들아갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. (กรุณาเลือกสิ่งที่ถูกต้องที่สุดลงไปในช่องว่าง)

ข้อที่ 7 우리 고향은 일 년 내내 따뜻합니다. 평균 기온은 보통 25 도 정도이고_____로 내려가는 날이 없어서 눈이 오지 않습니다.
A. 날씨
B. 영하
C. 온도
D. 습도

ข้อที่ 8
가 : 한국의 전통 옷이 한복이지요? 한복은 보통 언제 입어요?
나 : 설날이나 추석 같은_____주로 입어요.

A. 생일
B. 명절
C. 계절
D. 회의

ข้อที่ 9
가 : 저는 지난 연휴에 친구 집에 가서 떡국도 먹고 세뱃돈도 받았어요.
나 : 우와, 정말_____저는 집에만 있었는데 부러워요.

A. 추웠겠어요
B. 속상했겠어요
C. 재미있었겠어요
D. 사람이 없어겠어요

[10-15] 다음 질물에 답하십시오. (ตอบคำถามต่อไปนี้)

ข้อที่ 10 다음 단어의 반대말은 무엇입니까?

좋다

A. 좁다
B. 넓다
C. 나쁘다
D. 촐근

ข้อที่ 11 다음 단어의 비슷한 말은 것은 무엇입니까?

송금하다

A. 돈 보내다
B. 단순하다
C. 돈 찾다
D. 출근하다

ข้อที่ 12 다음 단어와 관계있는 것은 무엇입니까?

선생님 , 간호사 , 의사 , 경찰

A. 거실
B. 가족
C. 학생
D. 직업

ข้อที่ 13 여자가 선택한 기장 좋은 방법을 무엇입니까?

A. 술
B. 노래방
C. 여행
D. 담배

ข้อที่ 14 진료를 받을 수 있는 시간은 언제입니까?

A. 월요일 오후 7 시
B. 목요일 오전 9 시
C. 토요일 오전 11 시
D. 일요일 오후 12 시

ข้อที่ 15 두 사람은 지금 무엇을 하고 있십니까?

가 : 우리 내일 같이 저녁 먹을까요?
나 : 좋아요. 같이 저녁 먹어요.

A. 식사
B. 약속
C. 운동
D. 쇼핑

เฉลยแนวข้อสอบ

1. D. 빵

2. B. 포도

3. C. 열쇠

4. B. 지우개

5. D. 기숙사

6. D. 달력

7. C. 온도

8. B. 명절

9. C. 재미있었겠어요

10. C. 나쁘다

11. A. 돈 보내다

12. D. 직업

13. C. 여행

14. C. 토요일 오전 11 시

15. B. 약속

ฮั่นแน่…เพื่อน ๆ ทำได้กี่คะแนนกันบ้างคะ ใกล้จะสอบแล้วหมั่นอ่านหนังสือ ทำแบบทดสอบ เตรียมตัวสอบกันดี ๆ นะ สู้ ๆ นะคะทุกคน แล้วเจอกัน EP. ต่อไปจ้าาาาา

Home
Vocab
Blog