แนวข้อสอบ EPS-TOPIK 2023 (EP.1)

อันยองงง… สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่อยากจะไปทำงานที่ประเทศเกาหลี แต่ยังไม่รู้จะเริ่มเรียนเริ่มศึกษายังไง เพื่อน ๆ สามารถเข้ามาเรียนที่เว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อนะคะ เรียนฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ช่วงนี้ก็ใกล้จะสอบ EPS-TOPIK แล้ว วันนี้เรามีแนวข้อสอบ EPS-TOPIK พร้อมเฉลย ที่เรารวบรวมเป็น EP. มาให้เพื่อน ๆ ได้ฝึกทดสอบทำกันด้วย สำหรับวันนี้เรามาฝึกทำ EP.1 กันก่อน ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยยย!!

แนวข้อสอบ EPS-TOPIK

[1-2] 그림을 보고 맛는 어휘를 고르십시오. (ดูและเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับภาพ)

ข้อที่ 1

A. 가방

B. 지우개

C. 빗자루

D. 수세미

ข้อที่ 2

A. 구두

B. 가방

C. 양말

D. 치마

[3-7] 빈칸에 들아갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. (กรุณาเลือกสิ่งที่ถูกต้องที่สุดลงไปในช่องว่าง)

ข้อที่ 3 작업복을 입을 때는 지퍼를 목까지_____합니다.
A. 묶어야
B. 올려야
C. 입어야
D. 풀어야

ข้อที่ 4
여 : 아직도 수미 씨에게 화가 났어요?
남 : 아니요, 벌써_____
A. 오해했어요
B. 화해했어요
C. 짜증을 냈어요
D. 싸움을 했어요

ข้อที่ 5
남 : 수미 씨 직장은 규융이 엄격한 편이에요?
여 : 아니요,좀_____그래서 출퇴근 시간이 따로 없어요.
A. 나빠요
B. 엄격해요
C. 위해줘요
D. 자유로워요

ข้อที่ 6
가 : 신체 접축이나 성적 연동 등의 행동으로 상대방을 불쾌하게 하는 건큰 잘못이지요?
나 : 그럼요, 그건_____에 해당하는 행동이에요.
A. 성범죄
B. 경범죄
C. 교통 위반
D. 불법 체류

ข้อที่ 7
가 : 이 파종상자를 어디에 둘까요?
나 : 밭으로 가져갈 거니까_____에 실어놓으세요.

A. 호스
B. 갈고리
C. 경운기
D. 물뿌리개

[8-15] 다음 질물에 답하십시오. (ตอบคำถามต่อไปนี้)

ข้อที่ 8 다음 단어의 비슷한 말은 것은 무엇입니까?

나이

A. 연세
B. 가격
C. 가정
D. 선박

ข้อที่ 9 다음 단어의 반대말은 무엇입니까?

타다

A. 작다
B. 어렵다
C. 내리다
D. 닫다

ข้อที่ 10 다음 단어의 반대말은 무엇입니까?

출근

A. 고온
B. 이름
C. 출구
D. 퇴근

ข้อที่ 11 다음 단어와 관계있는 것은 무엇입니까?

사과 , 수박 , 딸기 , 바나나

A. 과을
B. 서류
C. 판매
D. 구입

ข้อที่ 12 다음 단어와 관계있는 것은 무엇입니까?

가방 , 책 , 연필 , 공책

A. 책상
B. 학교
C. 식당
D. 가위

ข้อที่ 13 이 사람 이름이 무엇입니까?

A. 성면입니다.
B. 고문항입니다.
C. 010-2551-4899 입니다.
D. 판매업입니다.

ข้อที่ 14 소포를 보내러 우체국에 가려고 합니다. 어떻게 가야 합니까?

A. 300m 가서 오른쪽으로 갑니다.
B. 300m 가서 왼쪽으로 갑니다.
C. 앞으로 똑바로 갑니다.
D. 여기에서 오른쪽으로 갑니다.

ข้อที่ 15 건물 출입구에 다음과 같은 표지판이 붙어 있습니다. 어떻게 해야 합니까?

A. 동물에게 먹이를 주면 안 됩니다.
B. 동물을 데리고 들어가면 안 됩니다.
C. 동물에게 예방 주사를 맞혀야 합니다.
D. 여기에서 동물을 사고 팔면 안 됩니다.

เฉลยแนวข้อสอบ

1. A. 가방

2. A. 구두

3. B. 올려야

4. B. 화해했어요

5. D. 자유로워요

6. A. 성범죄

7. C. 경운기

8. A. 연세

9. C. 내리다

10. D. 퇴근

11. A. 과을

12. B. 학교

13. B. 고문항입니다.

14. A. 300m 가서 오른쪽으로 갑니다.

15. B. 동물을 데리고 들어가면 안 됩니다.

ฮั่นแน่…เพื่อน ๆ ทำได้กี่คะแนนกันบ้างคะ ใกล้จะสอบแล้วหมั่นอ่านหนังสือ ทำแบบทดสอบ เตรียมตัวสอบกันดี ๆ นะ สู้ ๆ นะคะทุกคน แล้วเจอกัน EP. ต่อไปจ้าาาาา

Home
Vocab
Blog