คำคล้ายหรือคำเหมือนในภาษาเกาหลี

คำศัพท์ในภาษาเกาหลีนั้นมีหลายคำมาก ๆ คำศัพท์ประเภทที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันก็เยอะเช่นเดียวกันค่ะ คำคล้ายหรือคำเหมือนในภาษาเกาหลี เมื่อนำไปใช้แทนกันแล้ว ความหมายโดยรวมของประโยคนั้นจะต้องไม่เปลี่ยน แต่จะมีบางคำที่นำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะ จำเอาไว้ให้ดีนะคะเพื่อน ๆ คำศัพท์เหล่านี้จะชอบไปโผล่ในข้อสอบEPS-TOPIK การสอบไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนั้นส่วนมากข้อสอบจะชอบออกคำเหมือน คำตรงข้าม ประมาณนี้ค่ะ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันในภาษาเกาหลีเพิ่มเติมกันค่ะ

คำศัพท์ความหมาย
가격,값ราคา,ค่า
가입하다,
신청하다
สมัคร
가장,제일ที่สุด
가정,가족ครอบครัว
간단하다,
단순하다
ง่าย
교환하다,
바꾸다,
변경하다
เปลี่ยน
감소하다,줄다ลดลง
강하다,
튼튼하다
แข็ง
갖다,가지다เอา,มี
같이,함께ด้วยกัน
개다,접다พับ
거두다,
수확하다
เก็บเกี่ยว
급여명세서,
월급명세서
สลิปเงินเดือน
끈,줄เชือก
끝나다,끝내다,마치다จบ,เสร็จ
건너다,
횡단하다
ข้าม
건조하다,
마르다
แห้ง
생일,생산,
생년월일
วันเกิด,วันเดือนปีเกิด
계흭,예정แพลน,โครงการ
고르다,
선택하다
เลือก
고성방기,
떠들다,
시끄럽다
เสียงดัง
고치다,
수리하다,
정비하다
ซ่อม
어렵다,힘들다ยาก,ลำบาก
공구,도구เครื่องมือ
구멍을 내다,
구명을 뚫다
เจาะรู
기르다,키우다,재배하다เลี้ยง,เพาะปลูก
꽃병,화분แจกัน
납중에,다음에,앞으로ครั้งหน้า,ครั้งต่อไป
내다,지불하다จ่าย
너무,아주,매우มาก
옮기다,나르다,운반하다ขนย้าย
요금,수수료ค่า,ค่าธรรมเนียม
월급,급여เงินเดือน
이름,성명ชื่อ,ชื่อสกุล
직급,직위,지위ตำแหน่ง
참석하다,
참가하다,
참여하다
เข้าร่วม
주차하다,
차를 세우다
จอดรถ
해외,외국ต่างประเทศ
환송하다,
배웅하다
ส่ง
คำเหมือนในภาษาเกาหลี
คำศัพท์ความหมาย
타다,받다,얻다ได้รับ
다,모두,건부ทั้งหมด
대중,공중,공공มวลชน,
สาธารณะ
도로,길,거리ถนน
돼지우리,돈사,양돈คอกหมู
똑같다,같다,
동일하다
เหมือนกัน
말리다,널다ตาก
무료,공짜,
내지 않다
ฟรี
빌다,소원하다ขอพร
배,선박เรือ
배달하다,배송하다จัดส่ง,ส่งมอบ
번호표,접수번호บัตรคิว
보내다,부치다ส่ง
보호하다,보존하다,지키다ป้องกัน,รักษา
부끄럽다,장피하다อาย
부족하다,모자라다ขาดแคลน,ไม่พอ
분류하다,선별하다คัดแยก
빠지다,불참하다ไม่เข้าร่วม
사다,구입하다,
구매하다
ซื้อ
사료,먹이อาหารสัตว์
사용하다,이용하다,쓰다ใช้
샤워하다,목욕하다อาบน้ำ
서명하다,사인하다เซ็นชื่อ
손대다,만지다แตะ
소두,물น้ำ
시키다,주문하다สั่ง
쓰다,적다,작성하다เขียน
야근하다,야간하다ทำงานกลางคืน
여행하다,관광하다ท่องเที่ยว
예약하다,예매하다จอง
일하다,작업하다,
근무하다
ทำงาน
자그다,절단하다,
끊다
ตัด
추락하다,떨어지다ร่วง,ตก
치료,진료รักษา
넣다,담다ใส่,บรรจุ
환승하다,갈아타다เปลี่ยนรถ
출근하다,돈 찾다ถอนเงิน
흡연,담배를 픠우다สูบบุหรี่
환전하다,돈 바꾸다แลกเงิน
이름,성명ชื่อ
장소,곳สถานที่
준비하다,
장만하다
เตรียม,เตรียม(อาหาร)
장소,곳อายุ
입금하다,
예금하다
ฝากเงิน
송금하다,
돈 보내다
ส่งเงิน
해결하다,풀다แก้
คำเหมือนในภาษาเกาหลี

คำเหมือนในภาษาเกาหลีออกข้อสอบEPS-TOPIKเยอะนะคะเพื่อน ๆ ใครที่จะสอบก็อย่าลืมอ่านหนังสือเยอะ ๆ กันด้วยนะ นอกจากจะมีคำเหมือนแล้วในภาษาเกาหลียังมีคำตรงข้ามที่ออกข้อสอบบ่อย ๆ ด้วย ถ้าหากเพื่อน ๆ สนใจอยากจะเรียนภาษาเกาหลีเพิ่มเติม ก็สามารถเข้ามาเรียนที่เว็บไซต์ภาษาเกาหลีของเราได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะ อย่าลืมกดแชร์ลิงก์เว็บไซต์ของเราไปที่ Facebook ด้วยนะคะ

Home
Vocab
Blog